Blog Layout

Styrets ansvar og oppgaver

Simon Wengstrøm • mar. 01, 2023

Styret i et aksjeselskap har en viktig rolle i å lede selskapet og ivareta aksjonærenes interesser.


Aksjelovens kapittel 6 legger tydelige rammer for styrets arbeid, samtidig som det enkelte styre gis spillerom til å lede sitt selskap slik styret mener er best.


Forvaltning av selskapet


Styrets viktigste ansvar er forvaltningen av selskapet, forankret i aksjelovens § 6-12. Loven krever at styret skal:


 • Sørge for forsvarlig organisering av virksomheten
 • Fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet
 • Holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling
 • Påse at virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll
 • Iverksette nødvendige undersøkelser for å kunne utføre sine oppgaver


Med andre ord - styret har ansvaret for at selskapet forvaltes på en økonomisk forsvarlig måte. Her er det selvfølgelig mye rom for tolkning, og mye frihet under ansvar. Samtidig er ordlyden i loven streng (styret skal) og styret vil selvfølgelig kunne holdes ansvarlig hvis ikke kravene oppfylles, så som styremedlem må du kunne dokumentere at du følger loven.


Styrets oppgaver inkluderer også å overvåke selskapets overholdelse av alle andre gjeldende regler, lover, og forskrifter enn de økonomiske. Dette innebærer å sørge for at selskapet har de nødvendige interne kontrollprosesser og rutiner for å sikre nettopp dette.


Kontrollere ledelsen


I henhold til aksjelovens § 6-13 skal styret "føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig". Det er vanlig at styret lager en instruks for daglig leder - noe denne paragrafen også slår fast at styret kan gjøre. En slik instruks har vanligvis tre hovedmålsetninger:


 • Avklare ansvarsfordelingen mellom styret og ledelsen
 • Gjøre det enklere for styret å føre tilsyn med daglig leder
 • Tydeliggjøre for daglig leder hva som forventes av vedkommende


Last ned et eksempel på Instruks for daglig leder her!


Hva som inngår i daglig ledelse, og dermed faller inn under daglig leders ansvar, er beskrevet i aksjelovens § 6-14. Daglig leder skal følge pålegg og retningslinjer gitt av styret, og har dermed ansvar for å lede selskapet i den retning styret ønsker.


Det kan være greit å merke seg at saker som er uvanlige for selskapet eller av stor betydning, etter loven faller utenfor daglig ledelse.


Daglig leder gis likevel anledning til å ta avgjørelser enten med fullmakt fra styret, eller hvis man ikke har tid eller mulighet til å vente på at styret skal fatte en beslutning uten at det medfører en vesentlig ulempe for selskapet. I slike tilfeller krever loven at styret underrettes snarest etter at avgjørelsen er tatt.


Daglig leder skal også sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at selskapets eventuelle formue forvaltes på betryggende vis.

 

Daglig leder pålegges også av aksjelovens § 6-15 å "minst hver fjerde måned gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling". I tillegg kan styret "til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker. Slik redegjørelse kan også kreves av det enkelte styremedlem".


Dette løses stort sett utelukkende ved at daglig leder deltar på styremøter, noe vedkommende likevel har både rett og plikt til. Aksjelovens 6-21 fastslår at styreleder og daglig leder sammen har ansvar for å forberede saker, en prosess du kan lese mer om i denne artikkelen.Ivareta aksjonærenes interesser


Arbeidet styret gjør skal også være i aksjeeiernes beste interesse. Dette innebærer å sørge for at aksjeeiernes eiendeler beskyttes og bevares, samt å arbeide for å øke verdien av aksjeeiernes investeringer.


Dette kravet vil stort sett oppfylles "automatisk" når styret løser sine ovennevnte oppgaver godt. Når det er sagt, ligger det hos mange aksjonærer en forventning om kommunikasjon fra selskapet (les: styret), ikke minst hvis aksjonæren ikke ellers har en aktiv rolle i selskapet.


Det kan derfor være en god idé å opprette og vedlikeholde en egnet kommunikasjonskanal mellom selskapet og aksjonærene - for eksempel ved å bruke Styreplan. Det er også styrets ansvar å "sørge for at det opprettes en aksjeeierbok for selskapet. Aksjeeierboken skal føres på betryggende måte og kan føres elektronisk" (aksjelovens § 4-5).Samfunnsansvar


Styret skal også sørge for at selskapet har en god samfunnsprofil, og at selskapet bidrar til utviklingen av samfunnet på en positiv måte.


Her står styret fritt til å vurdere hva de vil legge i dette, men det kan lønne seg å ha et aktivt forhold til blant annet:


 • Hvilke verdier man vil at selskapet skal ha
 • Hva slags innvirkning (negativ og positiv) selskapet har på miljøet
 • Hvordan kulturen skal være blant de ansatteForvaltning av selskapet


Styrets viktigste ansvar er forvaltningen av selskapet, forankret i aksjelovens § 6-12. Loven krever at styret skal:


 • Sørge for forsvarlig organisering av virksomheten
 • Fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet
 • Holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling
 • Påse at virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll
 • Iverksette nødvendige undersøkelser for å kunne utføre sine oppgaver


Med andre ord - styret har ansvaret for at selskapet forvaltes på en økonomisk forsvarlig måte. Her er det selvfølgelig mye rom for tolkning, og mye frihet under ansvar.


Samtidig er ordlyden i loven streng (styret skal) og styret vil selvfølgelig kunne holdes ansvarlig hvis ikke kravene oppfylles. Som styremedlem må du kunne dokumentere at du følger loven.


Styrets oppgaver inkluderer også å overvåke selskapets overholdelse av alle andre gjeldende regler, lover, og forskrifter enn de økonomiske.


Dette innebærer å sørge for at selskapet har de nødvendige interne kontrollprosesser og rutiner for å sikre nettopp dette.Kontrollere ledelsen


I henhold til aksjelovens § 6-13 skal styret "føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig".


Det er vanlig at styret lager en instruks for daglig leder - noe denne paragrafen også slår fast at styret kan gjøre.


En slik instruks har vanligvis tre hovedmålsetninger:


 • Avklare ansvarsfordelingen mellom styret og ledelsen
 • Gjøre det enklere for styret å føre tilsyn med daglig leder
 • Tydeliggjøre for daglig leder hva som forventes av vedkommende


Last ned et eksempel på Instruks for daglig leder her!


Hva som inngår i daglig ledelse, og dermed faller inn under daglig leders ansvar, er beskrevet i aksjelovens § 6-14.


Daglig leder skal følge pålegg og retningslinjer gitt av styret, og har dermed ansvar for å lede selskapet i den retning styret ønsker.


Det kan være greit å merke seg at saker som er uvanlige for selskapet eller av stor betydning, etter loven faller utenfor daglig ledelse.


Daglig leder gis likevel anledning til å ta avgjørelser enten med fullmakt fra styret, eller hvis man ikke har tid eller mulighet til å vente på at styret skal fatte en beslutning uten at det medfører en vesentlig ulempe for selskapet.


I slike tilfeller krever loven at styret underrettes snarest etter at avgjørelsen er tatt. Daglig leder skal også sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at selskapets eventuelle formue forvaltes på betryggende vis.

 

Daglig leder pålegges også av aksjelovens § 6-15 å "minst hver fjerde måned gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling".


I tillegg kan styret "til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker. Slik redegjørelse kan også kreves av det enkelte styremedlem".


Dette løses stort sett utelukkende ved at daglig leder deltar på styremøter, noe vedkommende likevel har både rett og plikt til.


Aksjelovens 6-21 fastslår at styreleder og daglig leder sammen har ansvar for å forberede saker, en prosess du kan lese mer om i denne artikkelen.Ivareta aksjonærenes interesser


Arbeidet styret gjør skal også være i aksjeeiernes beste interesse.


Dette innebærer å sørge for at aksjeeiernes eiendeler beskyttes og bevares, samt å arbeide for å øke verdien av aksjeeiernes investeringer.


Dette kravet vil stort sett oppfylles "automatisk" når styret løser sine ovennevnte oppgaver godt.


Når det er sagt, ligger det hos mange aksjonærer en forventning om kommunikasjon fra selskapet (les: styret), ikke minst hvis aksjonæren ikke ellers har en aktiv rolle i selskapet.


Det kan derfor være en god idé å opprette og vedlikeholde en egnet kommunikasjonskanal mellom selskapet og aksjonærene - for eksempel ved å bruke Styreplan.


Det er også styrets ansvar å "sørge for at det opprettes en aksjeeierbok for selskapet. Aksjeeierboken skal føres på betryggende måte og kan føres elektronisk" (aksjelovens § 4-5).Samfunnsansvar


Styret skal også sørge for at selskapet har en god samfunnsprofil, og at selskapet bidrar til utviklingen av samfunnet på en positiv måte.


Her står styret fritt til å vurdere hva de vil legge i dette, men det kan lønne seg å ha et aktivt forhold til blant annet:


 • Hvilke verdier man vil at selskapet skal ha
 • Hva slags innvirkning (negativ og positiv) selskapet har på miljøet
 • Hvordan kulturen skal være blant de ansatteDenne artikkelen har oppsummert de mest generelle paragrafene i aksjelovens kapittel 6.


Disse omhandler dag-til-dag-ledelse av selskapet, og styrets løpende ansvar og oppgaver.


Vi har skrevet en egen artikkel om aksjeloven og styremøter, som du kan lese her:

Denne artikkelen har oppsummert de mest generelle paragrafene i aksjelovens kapittel 6. Disse omhandler dag-til-dag-ledelse av selskapet, og styrets løpende ansvar og oppgaver. Vi har skrevet en egen artikkel om aksjeloven og styremøter, som du kan lese her:

Av Simon Wengstrøm 16 Feb, 2022
Det stilles stadig strengere juridiske krav til norsk næringsliv, og det kan være utfordrende å navigere lover og forskrifter samtidig som man skal drive et selskap. Spesielt vanskelig vil det være på områder man ikke er godt kjent med, men som likevel er strengt regulert. For mange er et av disse områdene styrearbeid.

Styret i et aksjeselskap har en viktig rolle i å lede selskapet og ivareta aksjonærenes interesser.


Aksjelovens kapittel 6 legger tydelige rammer for styrets arbeid, samtidig som det enkelte styre gis spillerom til å lede sitt selskap slik styret mener er best.

Forvaltning av selskapet

Styrets viktigste ansvar er forvaltningen av selskapet, forankret i aksjelovens § 6-12.


Loven krever at styret skal:


 • Sørge for forsvarlig organisering av virksomheten

 • Fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet

 • Holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling

 • Påse at virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll

 • Iverksette nødvendige undersøkelser for å kunne utføre sine oppgaver


Med andre ord - styret har ansvaret for at selskapet forvaltes på en økonomisk forsvarlig måte.


Her er det selvfølgelig mye rom for tolkning, og mye frihet under ansvar.


Samtidig er ordlyden i loven streng (styret skal) og styret vil selvfølgelig kunne holdes ansvarlig hvis ikke kravene oppfylles.


Som styremedlem må du kunne dokumentere at du følger loven.


Styrets oppgaver inkluderer også å overvåke selskapets overholdelse av alle andre gjeldende regler, lover, og forskrifter enn de økonomiske.


Dette innebærer å sørge for at selskapet har de nødvendige interne kontrollprosesser og rutiner for å sikre nettopp dette.

Kontrollere ledelsen

I henhold til aksjelovens § 6-13 skal styret "føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig".


Det er vanlig at styret lager en instruks for daglig leder - noe denne paragrafen også slår fast at styret kan gjøre.


En slik instruks har vanligvis tre hovedmålsetninger:


 • Avklare ansvarsfordelingen mellom styret og ledelsen

 • Gjøre det enklere for styret å føre tilsyn med daglig leder

 • Tydeliggjøre for daglig leder hva som forventes av vedkommende


Last ned et eksempel på Instruks for daglig leder her!


Hva som inngår i daglig ledelse, og dermed faller inn under daglig leders ansvar, er beskrevet i aksjelovens § 6-14.


Daglig leder skal følge pålegg og retningslinjer gitt av styret, og har dermed ansvar for å lede selskapet i den retning styret ønsker.


Det kan være greit å merke seg at saker som er uvanlige for selskapet eller av stor betydning, etter loven faller utenfor daglig ledelse.


Daglig leder gis likevel anledning til å ta avgjørelser enten med fullmakt fra styret, eller hvis man ikke har tid eller mulighet til å vente på at styret skal fatte en beslutning uten at det medfører en vesentlig ulempe for selskapet.


I slike tilfeller krever loven at styret underrettes snarest etter at avgjørelsen er tatt.


Daglig leder skal også sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at selskapets eventuelle formue forvaltes på betryggende vis.

 

Daglig leder pålegges også av aksjelovens § 6-15 å "minst hver fjerde måned gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling".


I tillegg kan styret "til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker. Slik redegjørelse kan også kreves av det enkelte styremedlem".


Dette løses stort sett utelukkende ved at daglig leder deltar på styremøter, noe vedkommende likevel har både rett og plikt til.Aksjelovens 6-21 fastslår at styreleder og daglig leder sammen har ansvar for å forberede saker, en prosess du kan lese mer om i denne artikkelen.

Ivareta aksjonærenes interesser

Arbeidet styret gjør skal også være i aksjeeiernes beste interesse.


Dette innebærer å sørge for at aksjeeiernes eiendeler beskyttes og bevares, samt å arbeide for å øke verdien av aksjeeiernes investeringer.


Dette kravet vil stort sett oppfylles "automatisk" når styret løser sine ovennevnte oppgaver godt.


Når det er sagt, ligger det hos mange aksjonærer en forventning om kommunikasjon fra selskapet (les: styret), ikke minst hvis aksjonæren ikke ellers har en aktiv rolle i selskapet.


Det kan derfor være en god idé å opprette og vedlikeholde en egnet kommunikasjonskanal mellom selskapet og aksjonærene - for eksempel ved å bruke Styreplan.


Det er også styrets ansvar å "sørge for at det opprettes en aksjeeierbok for selskapet. Aksjeeierboken skal føres på betryggende måte og kan føres elektronisk" (aksjelovens § 4-5).

Samfunnsansvar

Forvaltning av selskapet


Styrets viktigste ansvar er forvaltningen av selskapet, forankret i aksjelovens § 6-12. Loven krever at styret skal:


 • Sørge for forsvarlig organisering av virksomheten
 • Fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet
 • Holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling
 • Påse at virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll
 • Iverksette nødvendige undersøkelser for å kunne utføre sine oppgaver


Med andre ord - styret har ansvaret for at selskapet forvaltes på en økonomisk forsvarlig måte. Her er det selvfølgelig mye rom for tolkning, og mye frihet under ansvar. Samtidig er ordlyden i loven streng (styret skal) og styret vil selvfølgelig kunne holdes ansvarlig hvis ikke kravene oppfylles, så som styremedlem må du kunne dokumentere at du følger loven.


Styrets oppgaver inkluderer også å overvåke selskapets overholdelse av alle andre gjeldende regler, lover, og forskrifter enn de økonomiske. Dette innebærer å sørge for at selskapet har de nødvendige interne kontrollprosesser og rutiner for å sikre nettopp dette.


Kontrollere ledelsen


I henhold til aksjelovens § 6-13 skal styret "føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig". Det er vanlig at styret lager en instruks for daglig leder - noe denne paragrafen også slår fast at styret kan gjøre. En slik instruks har vanligvis tre hovedmålsetninger:


 • Avklare ansvarsfordelingen mellom styret og ledelsen
 • Gjøre det enklere for styret å føre tilsyn med daglig leder
 • Tydeliggjøre for daglig leder hva som forventes av vedkommende


Last ned et eksempel på Instruks for daglig leder her!


Hva som inngår i daglig ledelse, og dermed faller inn under daglig leders ansvar, er beskrevet i aksjelovens § 6-14. Daglig leder skal følge pålegg og retningslinjer gitt av styret, og har dermed ansvar for å lede selskapet i den retning styret ønsker.


Det kan være greit å merke seg at saker som er uvanlige for selskapet eller av stor betydning, etter loven faller utenfor daglig ledelse.


Daglig leder gis likevel anledning til å ta avgjørelser enten med fullmakt fra styret, eller hvis man ikke har tid eller mulighet til å vente på at styret skal fatte en beslutning uten at det medfører en vesentlig ulempe for selskapet. I slike tilfeller krever loven at styret underrettes snarest etter at avgjørelsen er tatt.


Daglig leder skal også sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at selskapets eventuelle formue forvaltes på betryggende vis.

 

Daglig leder pålegges også av aksjelovens § 6-15 å "minst hver fjerde måned gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling". I tillegg kan styret "til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker. Slik redegjørelse kan også kreves av det enkelte styremedlem".


Dette løses stort sett utelukkende ved at daglig leder deltar på styremøter, noe vedkommende likevel har både rett og plikt til. Aksjelovens 6-21 fastslår at styreleder og daglig leder sammen har ansvar for å forberede saker, en prosess du kan lese mer om i denne artikkelen.Ivareta aksjonærenes interesser


Arbeidet styret gjør skal også være i aksjeeiernes beste interesse. Dette innebærer å sørge for at aksjeeiernes eiendeler beskyttes og bevares, samt å arbeide for å øke verdien av aksjeeiernes investeringer.


Dette kravet vil stort sett oppfylles "automatisk" når styret løser sine ovennevnte oppgaver godt. Når det er sagt, ligger det hos mange aksjonærer en forventning om kommunikasjon fra selskapet (les: styret), ikke minst hvis aksjonæren ikke ellers har en aktiv rolle i selskapet.


Det kan derfor være en god idé å opprette og vedlikeholde en egnet kommunikasjonskanal mellom selskapet og aksjonærene - for eksempel ved å bruke Styreplan. Det er også styrets ansvar å "sørge for at det opprettes en aksjeeierbok for selskapet. Aksjeeierboken skal føres på betryggende måte og kan føres elektronisk" (aksjelovens § 4-5).Samfunnsansvar


Styret skal også sørge for at selskapet har en god samfunnsprofil, og at selskapet bidrar til utviklingen av samfunnet på en positiv måte.


Her står styret fritt til å vurdere hva de vil legge i dette, men det kan lønne seg å ha et aktivt forhold til blant annet:


 • Hvilke verdier man vil at selskapet skal ha
 • Hva slags innvirkning (negativ og positiv) selskapet har på miljøet
 • Hvordan kulturen skal være blant de ansatteStyret skal også sørge for at selskapet har en god samfunnsprofil, og at selskapet bidrar til utviklingen av samfunnet på en positiv måte.


Her står styret fritt til å vurdere hva de vil legge i dette, men det kan lønne seg å ha et aktivt forhold til blant annet:


 • Hvilke verdier man vil at selskapet skal ha

 • Hva slags innvirkning (negativ og positiv) selskapet har på miljøet

 • Hvordan kulturen skal være blant de ansatte

Denne artikkelen har oppsummert de mest generelle paragrafene i aksjelovens kapittel 6.


Disse omhandler dag-til-dag-ledelse av selskapet, og styrets løpende ansvar og oppgaver.


Vi har skrevet en egen artikkel om aksjeloven og styremøter, som du kan lese her:

Denne artikkelen har oppsummert de mest generelle paragrafene i aksjelovens kapittel 6. Disse omhandler dag-til-dag-ledelse av selskapet, og styrets løpende ansvar og oppgaver. Vi har skrevet en egen artikkel om aksjeloven og styremøter, som du kan lese her:

Av Simon Wengstrøm 16 Feb, 2022
Det stilles stadig strengere juridiske krav til norsk næringsliv, og det kan være utfordrende å navigere lover og forskrifter samtidig som man skal drive et selskap. Spesielt vanskelig vil det være på områder man ikke er godt kjent med, men som likevel er strengt regulert. For mange er et av disse områdene styrearbeid.

Del denne artikkelen:

Av Simon Wengstrøm 30 Jan, 2024
Kommunikasjon er grunnmuren i en fungerende styreorganisasjon – både innad i styret, og mellom styret og organisasjonsledelsen. Som styresekretær har du en nøkkelrolle både som tilrettelegger og katalysator for at denne kommunikasjonen flyter godt.
Av Simon Wengstrøm 16 Jan, 2024
Hvordan jobber du mest mulig effektivt med protokollen? Hvorfor er det viktig å ha en struktur på både protokoller og andre styredokumenter, og hvordan oppbevarer du dokumenter trygt og sikkert?
Av Simon Wengstrøm 08 Jan, 2024
Hva vil det si å være styresekretær i en profesjonell styreorganisasjon? Hvilke ansvarsområder skal og bør du ta på deg, og hva kan du egentlig bidra med?
Flere artikler
Share by: